ANVÄNDARVILLKOR

Läs detta noga innan du använder vår webbplats, tjänster, applikationer, widgets eller sänder eller köper varor (“Tjänster”). Detta är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Watch Rapport. Genom att använda tjänsterna accepterar du alla bestämmelserna i dessa användarvillkor (och eventuella ytterligare villkor som ingår här) och representerar oss att du är lagligt behörig att ingå och godkänna dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor är du inte Auktoriserad att använda någon av WATCH RAPPORTS TJÄNSTER. 

I användningsvillkoren nedan ("Användningsvillkoren") hänvisar termerna "du" och "din", i tillämpliga fall, (i) den eller de personer som skickar en klocka eller annat föremål eller föremål som innehåller guld, platina, silver, titan, andra ädla metaller, ädelstenar (inklusive men inte begränsade till diamanter, rubiner, safirer och smaragder), eller någon kombination därav (nedan kallad "Merchandise") till Watch Rapport, LLC ("Watch Rapport") till försäljning till och köp av Watch Rapport, (ii) den person eller personer som köper en klocka eller annan Merchandise från Watch Rapport, (varje sådan köp- eller försäljningstransaktion nedan kallad "Transaktion") eller (iii) personen eller personer som använder watchrapport.com ("webbplatsen"). "Vi", "vår" och "oss" hänvisar till Watch Rapport dess efterträdare och tilldelar. 

Dessa användarvillkor är bindande för alla Watch Rapport-kunder och ska gälla för all affärsaffär mellan dig och Watch Rapport, inklusive men inte begränsat till, din användning av webbplatsen, transaktionen och alla andra tjänster som tillhandahålls av Watch Rapport. , inklusive användningen av onlineplattformen Shopify som denna webbplats är värd för. Du ger härmed garantier till Watch Rapport (oavsett om en transaktion fullbordas och om Watch Rapport är köparen eller säljaren av Merchandise) och godkänner villkoren, i varje fall som anges i användarvillkoren, genom att du använder webbplatsen och / eller genom att skicka varor till eller ta emot varor från Watch Rapport. 

Dessa användarvillkor inkluderar (I) EN VILLKOMSTBESTÄMMELSE, (II) FRÄKRING AV RÄTTIGHETER FÖR ATT GÖRA EN KLASSAKTION MOT OSS, OCH (III) en frisättning av alla anspråk på skador mot oss som kan uppstå på grund av din användning av tjänsterna. Genom att använda någon av TJÄNSTERna godkänner du dessa BESTÄMMELSER.


Villkor som gäller för köp av varor med WATCH RAPPORT.

Följande villkor reglerar alla Transaktioner som rör köp eller försök till köp av Merchandise av Watch Rapport.

Äganderätt till varor.
Om du försöker sälja varor, intygar och garanterar du härmed att Rapport är att (i) du är minst arton (18) år gammal; (ii) du har en god och säljbar titel på varan; (iii) du har full befogenhet att sälja, överföra och förmedla varorna; (iv) du är den lagliga och rättvisa ägaren av alla varor som erbjuds att säljas till Watch Rapport; (v) du agerar för dina egna räkning och inte som en annans ombud eller representant; (vi) Varorna säljs fritt från alla panträtter, intäkter, skulder och ogynnsamma anspråk av alla slag och alla beskrivningar; (vii) du skickar INTE material som innehåller följande: arsenik, beryllium, vismut, kadmium, kvicksilver, nickel, bly, antimon, selen, tenn, tellur eller andra skadliga, giftiga eller giftiga ämnen; (viii) Varorna kommer inte från, eller är resultatet av, olaglig aktivitet, inklusive stöld eller bedrägeri; (ix) någon transaktion som initierats av dig kommer inte att leda till att Watch Rapport bryter mot penningtvätt, antiterrorism eller annan tillämplig statlig eller federal lag i USA, någon stat eller något annat främmande land; och (x) Watch Rapport förbehåller sig rätten och du godkänner härmed att tillhandahålla ytterligare dokumentation och / eller information om dig själv och / eller alla varor, inklusive all dokumentation eller information som krävs för att Watch Rapport ska följa lokal, statlig och federal lag (som inkluderar Se Rapport rapportera alla mottagna varor till rätt myndigheter enligt vad som krävs enligt tillämplig lag.) 
Beskriva dina varor.
Du samtycker härmed till att all beskrivning av de varor som du tillhandahåller oss, vare sig på listningsformuläret, paketet som ingår i fraktmaterialet eller på annat sätt, kommer att vara sant, fullständigt och korrekt när du skickar en sådan beskrivning till oss. Om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att det finns betydande avvikelser mellan varorna som beskrivs av dig och de varor vi får, eller om ingen beskrivning av varorna inkluderades i paketet som du använde för att skicka varorna, kan vi avbryta eller avsluta transaktionen utan meddelande till dig. Vi kommer inte att reparera eller ersätta någon replik, även om skadorna inträffade under våra normala test- och värderingsprocedurer. Trots vad som sägs i dessa användarvillkor om det motsatta, i händelse av att vi avslutar transaktionen på grund av att varan som du skickar bestäms av Watch Rapport, efter eget gottfinnande, att ha ett ändrat / förmäktat serienummer eller att vara en förfalskning eller en kopia, vi kommer att meddela dig skriftligen (som kan innehålla meddelande via e-post, sms eller på annat elektroniskt sätt) och skickar dina varor till dig, på din kostnad, inom fem arbetsdagar efter att vi mottagit dina leveransinstruktioner och betalning därför (om ett giltigt kontonummer med den avsedda avsändaren inte anges); förutsatt att du härmed samtycker till att Watch Rapport kan avyttra varorna om vi inte får leveransinstruktioner och betalning för alla fraktkostnader från dig inom 5 dagar från det datum då Watch Rapport skickar dig ett skriftligt meddelande om att transaktionen har skett avslutas. I händelse av att Watch Rapport avslutar transaktionen på grund av någon annan överträdelse av garantier och garantier som du gjort i samband med din beskrivning av Merchandise, skickar Watch Rapport dina varor till dig inom tio arbetsdagar till vår kostnad av avsändaren metod som vi väljer, och du samtycker till att vi bara ansvarar för att försäkra värdet på dina varor upp till $ 30. 
Inkommande frakt; Kostar; Garanti för förlust eller skada.
Om Watch Rapport vill ta emot dina varor för ytterligare inspektion kan vi förse dig med en fraktetikett; Watch Rapport är dock inte skyldigt att förse dig med en fraktetikett. Om du skickar varan till oss med den fraktetikett som vi tillhandahåller, kommer vi att köpa en försäkring för att täcka dina varor i händelse av att den tappas skadad för kontantvärdet av din offert, när den har behandlats av den nationella kurir som vi har valt för att skicka din Merchandise (”avsändaren”). När din klocka har mottagits förblir den försäkrad för värdet av din kontant offert. I händelse av att ditt paket går förlorat kommer vi att kräva att du tillhandahåller bevis på fraktkvitto, tillhandahåller mottagande av bevis på att varor går förlorade och lämnar in ett krav inom 30 dagar efter förlusten. Om ditt paket är skadat kommer vi att kräva att du: tillhandahålla bevis på fraktkvitto, tillhandahålla mottagande av bevis på att varor är skadade, visa att paketet inte skadades före leverans och lämna in ett krav inom 30 dagar efter förlusten. Om du tror att du behöver ytterligare täckning, är det ditt ansvar att kontakta oss så att vi kan tillhandahålla sådan ytterligare täckning på vår bekostnad innan vi skickar dina varor till oss. Du kan kontakta oss per telefon på (800) 571-7765 för att ordna med ytterligare täckning eller för leveransinstruktioner. För varor som skickas från en jurisdiktion utanför USA eller inom territorier i USA som kräver import till USA, är du ansvarig för alla kostnader i samband med säker frakt av dina varor. Om vi ​​skriftligen samtycker till att betala för din frakt kommer en fraktetikett att tillhandahållas, och vi kommer att betala för kostnaderna för sådan leverans, inklusive tullar, moms, etc. Du ansvarar för att följa alla relevanta export- och importlagar. och begränsningar. Om Watch Rapport tar emot dina varor, ger dig ett erbjudande att köpa sådana varor, och du avvisar ett sådant erbjudande, oavsett vem som betalade för att få det skickat till Watch Rapport, är det ditt ansvar att ordna och betala för nödvändig frakt för att returnera din Handelsvaror. Trots det ovanstående ska du bära risken för förlust med avseende på alla varor tills sådana varor faktiskt tas emot av Watch Rapport. 
Mottagande av varor. 
Vi registrerar öppningen och innehållet i varje paket med varor vi får. Vi kommer att behålla videon i minst 30 dagar efter att vi fått dina varor. Du kan göra överenskommelser med oss ​​för att beställa en kopia av videon med mottagande och uppackning av dina varor mot en extra avgift. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig, avvisa alla inkommande paket. För de här användarvillkoren anses alla inkommande paket som vi avvisar inte ha mottagits av oss. Extrafunktioner som inte är OEM-tillverkare (originalutrustningstillverkare) (inklusive men inte begränsat till generiska lådor, eftermarknadsremmar och material från tredje part) kommer inte att öka erbjudandet för din klocka. De kommer inte att inventeras och kommer att kasseras när de anländer till vår anläggning. 
Bestämning av Watch Rapports erbjudande. 
Vi bestämmer vår uppskattning av värdet på dina varor med hjälp av faktorer som vi anser vara lämpliga. För att kunna värdera dina varor kan vi behöva öppna klockan och ta bort ädelstenar och andra föremål från klockan. Du bemyndigar härmed oss ​​att öppna klockan, ta bort ädelstenar och andra föremål från klockan och vidta sådana andra åtgärder som vi anser rimligen nödvändiga för att exakt värdera dina varor, inklusive utan begränsning att skicka dina varor, utan kostnad för dig, till en potentiell tredje part köpare. Du godkänner härmed ytterligare att utföra vår standardberedningstjänst (som kan bestå av rengöring, grundläggande reparationer (som vi anser lämpligt), noggrannhetskalibrering, smörjning och tryckprovning) och att fotografera dina varor. När vi bearbetar dina varor kommer vi att meddela dig elektroniskt (ett "erbjudande") om vårt erbjudande om betalning för dina varor ("erbjudande"). 
Accepterar eller avvisar Watch Rapports slutliga erbjudande. 
Du kan acceptera Erbjudandet via den elektroniska kommunikationsmetod som du för närvarande använder för att kommunicera med Watch Rapport inom sjuttiotvå (72) timmar från dagen för Erbjudandemeddelandet. Watch Rapport kan, efter eget gottfinnande, förlänga tiden för godkännande av ett erbjudande. För att avvisa Erbjudandet måste du göra det via säljarportalen. Om du avvisar Erbjudandet och inte tillåter oss att hålla dina varor under en längre period för att ge dig ett nytt erbjudande skickar vi dina varor till dig på adressen som anges i våra register inom femton (15) arbetsdagar utan kostnad för dig och kommer att försäkra dina varor för hela värdet av Erbjudandet.
Betalning för dina varor. 
Vi kommer att utfärda betalning för Merchandise till det belopp som anges i Erbjudandet, minus eventuella avgifter till Watch Rapport som anges i Erbjudandet (”Inköpspriset”), via den betalningsmetod som du valde i din elektroniska kommunikation med Watch Rapport på adressen du angav på eller före sju (7) arbetsdagar efter ditt godkännande av Erbjudandet. 

ALLA FÖRSÄLJNINGAR ÄR Slutliga! ALLA FÖRSÄLJNINGAR ÄR SLUTA. INGEN ÅTERBETALNINGAR, RETUR ELLER KREDITER ÄR TILLÅTNA.

Om du har valt att ta emot inköpspriset med check är transaktionen slutgiltig när Watch Rapport har skickat en check till adressen du angav. 
Returnerade varor; Utgående försäkring; Kostar; Försäkring. 
I händelse av att dina varor returneras till dig i enlighet med dessa användarvillkor, skickar vi dina varor till dig på din adress som de visas i våra register via den avsändarmetod som vi väljer på vår bekostnad och kommer att köpa en försäkring täckning via avsändaren för varor för hela värdet av det avvisade erbjudandet. Om ett paket som innehåller dina varor går förlorat under transport när det returneras till dig i enlighet med dessa användarvillkor, kommer vi att göra ett anspråk hos avsändaren och betala dig hela beloppet som vi har fått från avsändaren. 
VILLKOR GÄLLANDE FÖR FÖRSÄLJNING AV MERCHANDISE.
I händelse av att dina varor returneras till dig i enlighet med dessa användarvillkor, skickar vi dina varor till dig på din adress som de visas i våra register via den avsändarmetod som vi väljer på vår bekostnad och kommer att köpa en försäkring täckning via avsändaren för varor för hela värdet av det avvisade erbjudandet. Om ett paket som innehåller dina varor går förlorat under transport när det returneras till dig i enlighet med dessa användarvillkor, kommer vi att göra ett anspråk hos avsändaren och betala dig hela beloppet som vi har fått från avsändaren. 

Följande villkor reglerar alla Transaktioner som rör försäljning eller försök till försäljning av Merchandise av Watch Rapport. 
Hur vi fungerar. 
Vårt mål är att sälja en lyxig klocka efter eget val till dig, förstklassig kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Det som gör Watch Rapport till det främsta företaget att köpa från beror på vår individualiserade och specialiserade vård vi erbjuder våra kräsna köpare. Vi gör din webbplats tillgänglig för dig, som är utformad för att ge information om de många olika stilar, storlekar, färger, metaller, stenar etc. på vilken klocka du än önskar. Med detta sagt vill Watch Rapport inte representera att alla varor som en köpare ser på webbplatsen är i lager och redo för köp.

När du väl har gjort ditt val och lagt din beställning börjar vi processen att hitta exakt klockan för dina önskemål. Således kan vi tyvärr inte ge några garantier eller löften om det exakta leveransdatumet eller transaktionsuppfyllelsen. Vi kanske kan få din drömklocka från en av våra många säljare inom en dag eller två. Det kan dock ta längre tid beroende på din beställnings unikhet. Naturligtvis kommer Watch Rapport att arbeta flitigt och snabbt för att hitta varorna och få den till dig. Om du tycker att vi inte arbetar inom din förväntade tidsram stöds alltid din beställning av vår 100% pengarna-tillbaka-garanti. Om du begär en återbetalning, kommer inga problem, men ingen återbetalning kommer att tillkomma någon ränta oavsett hur länge Watch Rapport har hållit på de pengar du betalat.

 Watch Rapport kommer att göra sitt bästa för att hålla dig informerad om våra framsteg. Men återkommande kommunikation är inte obligatoriskt och det är ditt eget ansvar att kontakta oss om du vill ha en orderuppdatering eller någon information som rör transaktionen. 
Risk för förlust; Internationella transporter. 
Alla varor som säljs av Watch Rapport säljs enligt ett fraktavtal. Detta innebär att risken för förlust och äganderätt för sådana artiklar övergår till dig vid vår leverans till transportören. För varor som skickas till en jurisdiktion utanför USA eller inom USA: s territorium, är du som köpare skyldig att betala tullavgifter, samt tillhörande importskatt, moms eller tullar. Watch Rapport kan inte tillhandahålla specifika tullavgifter för varje köp, eftersom policyer varierar mycket efter land. Du uppmanas att kontakta ditt lokala tullkontor för prisuppskattningar. Watch Rapport kommer att inkludera en kopia av fakturan för varorna vid varje köp, och varje land kommer att fastställa tillämpliga avgifter baserat på sådan faktura. Watch Rapport kommer inte att märka en artikel som en gåva eller deklarera ett mindre värde på fakturan än köpeskillingen. Watch Rapport kommer att utfärda en återbetalning av det inköpspris som faktiskt erhållits av Watch Rapport minus alla frakt- och tullavgifter som uppkommit samt en återupplagningsavgift till ett sådant belopp som rimligt fastställts av Watch Rapport för alla varor som tulltjänstemännen återlämnar till Watch Rapport till dig som köpare, som vägrar sådana varor vid tullen. 
Returer, återbetalningar och titel. 
Alla returer och återbetalningar regleras av vår returpolicy. Titta på Rapport tar inte titeln på returnerade artiklar förrän artikeln kommer till vår plats.

Alla beställningar som annulleras eller inte kan uppfyllas resulterar i återbetalning.

Om en återbetalning behandlas via banköverföring kan vi samla in följande information:

 • Mottagarens namn
 • Mottagarkonto Numbe
 • mottagaren Adress
 • Mottagarens telefonnummer
 • Bank ABA / Ruttnummer (inhemska ledningar
 • Mottagarens IBAN-nummer
 • Bank Swift Code (internationella ledningar)
 • Ta emot banknamn
 • Ta emot bankadress

Återbetalningar behandlas vanligtvis inom 24-48 timmar av Watch Rapport. Beroende på ditt finansinstitut och om återbetalningen kommer att initieras nationellt eller internationellt kan det ta upp till tio arbetsdagar (exklusive helger eller helgdagar) att kreditera ditt konto eller visas på ditt kontoutdrag.

Eventuella återbetalningar måste återbetalas till den ursprungliga betalningsmetoden. Bankåterföring är förbjuden och kommer inte att beviljas eller godkännas.

Alla bedrägliga transaktioner ska omedelbart rapporteras till Watch Rapport. Bedrägliga transaktioner kommer att annulleras, utredas och rapporteras till lämpliga myndigheter. 
Produktbeskrivningar. 
Vi försöker vara så exakta som möjligt. Vi garanterar dock inte att beskrivningar av varor eller annat innehåll på vår webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, är korrekt, fullständig, pålitlig, aktuell eller felfri. Dessutom förstår du att varorna du köper kanske inte kommer enligt beskrivningen. Om detta skulle inträffa och du inte är nöjd med varan har du rätt att returnera varan du köpte inom 30 dagar efter bekräftad leverans till dig.
Prissättning. 
Priser för varor som säljs av oss kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande. När det gäller artiklar som säljs av oss kan vi inte bekräfta priset på en artikel förrän du beställer. Trots våra bästa ansträngningar kan ett litet antal av artiklarna i vårt lager vara felaktigt prissatta. Om det korrekta priset på en vara som säljs av oss är högre än vårt angivna pris kommer vi, efter vårt gottfinnande, antingen att kontakta dig för instruktioner innan du skickar eller avbryta din beställning och meddela dig om sådan avbokning.  
Övriga företag. 
Vi tillhandahåller länkar till anslutna företags webbplatser och vissa andra företag. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa företag eller individer eller innehållet på deras webbplatser. Watch Rapport tar inget ansvar eller ansvar för handlingarna, produkten och innehållet för alla dessa och andra tredje parter. Du bör noggrant granska deras integritetspolicy och andra användningsvillkor.
Noggrannhet för fakturering; Kontoinformation; Avgifter och betalningar. 
Vi förbehåller oss rätten att, med eller utan föregående meddelande, (a) avbryta eller begränsa den tillgängliga mängden av någon produkt eller aspekt av tjänsterna och (b) vägra att tillåta någon användare att köpa en produkt eller leverera någon produkt till en användare. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs från oss. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och telefonnummer så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

När du köper varor via tjänsterna samtycker du (a) till att betala priset för sådana varor som anges i tjänsterna, alla frakt- och hanteringsavgifter (om sådana finns) och alla tillämpliga skatter och tullavgifter i samband med ditt köp ( ”Fullt köpebelopp”). Se Rapports enda godtagbara betalningsmetod är en banköverföring. Om inget annat anges är alla valutareferenser i amerikanska dollar. Alla avgifter betalas i enlighet med de betalningsvillkor som gäller vid den tidpunkt då avgiften betalas. Beställningar behandlas inte förrän betalningen har mottagits i sin helhet. När betalningen har mottagits ska sådana medel sättas in på Watch Rapports allmänna bankkonto, vilket för att vara tydligt varken är ett betalkonto eller ett spärrkonto och kan användas för operativa ändamål (såsom betalning till en tredje part för köpet av Merchandise). 
Villkor som gäller för alla transaktioner. 
Licens för att använda tjänsterna.

Med förbehåll för att du följer dessa användarvillkor beviljar Watch Rapport dig härmed en personlig, icke-exklusiv, ej överförbar, återkallbar, begränsad licens (utan rätt att underlicensiera) för åtkomst och användning av tjänsterna (inklusive uppdateringar och uppgraderingar som ersätter eller kompletterar det i något avseende och som inte distribueras med en separat licens och all dokumentation) enbart på datorer och enheter som du äger eller kontrollerar, och med förbehåll för de begränsningar som anges nedan. Dessa användarvillkor är begränsade till de immateriella rättigheterna till Watch Rapport och dess dotterbolag och licensgivare och inkluderar inte några rättigheter till andra patent eller immateriella rättigheter. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig enligt dessa användarvillkor. De begränsade rättigheterna som du har åtkomst till och använder tjänsterna omfattar en begränsad licens och utgör inte försäljning av något program. 
Ditt konto. 
Om du skapar ett konto på sajten är du ansvarig för att sekretessen för ditt konto och lösenord hålls och för att begränsa åtkomsten till din dator och du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Watch Rapport säljer produkter för barn, men säljer dem till vuxna, som kan köpa en banköverföring med vår enda betalningsmetod. Om du är under 18 år får du endast använda webbplatsen med inblandning av en förälder eller vårdnadshavare. Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänst, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande.
Regler för din användning av webbplatsen. 
Du är helt ansvarig för eventuell skada till följd av din användning av webbplatsen. Watch Rapport garanterar inte att webbplatsens funktion eller drift är felfri, att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig kommer att vara fri från virus eller andra skadliga element. Som användare tar du det fulla ansvaret för eventuella kostnader, utgifter, förluster eller skador som du har orsakat i samband med, till följd av eller som uppstår till följd av användningen av webbplatsen. 

Du intygar och garanterar att: (a) (i) du inte kommer att använda webbplatsen för något obehörigt ändamål inklusive att samla in användarnamn och / eller e-postadresser till andra användare på elektronisk eller annan väg för att skicka oönskad e-post eller annan elektronisk kommunikation ; (ii) du kommer inte åt webbplatsen genom att använda skript, bots eller andra automatiserade medel; (iii) du kommer inte åt webbplatsen på något annat sätt än genom gränssnittet som vi tillhandahåller dig eller deltar i obehörig inramning av eller länkar till webbplatsen om inte annat uttryckligen godkänts av oss i ett separat skriftligt avtal; (iv) du kommer inte att överföra kedjebrev, mass- eller skräppost eller störa, störa eller skapa en onödig börda för webbplatsen eller nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen, inklusive, utan begränsning, hacking på webbplatsen; (v) du kommer inte att utge dig för att vara en annan person eller enhet, tillhandahålla falsk eller vilseledande identifierings- eller adressinformation eller inkräkta på integriteten eller kränka någon persons eller enhets personliga eller äganderätt; (vi) du samtycker till att du inte kommer att använda tjänsterna om du inte är fullt kapabelt och juridiskt behörig att godkänna dessa användarvillkor, (vii) du kommer att ge Watch Rapport det bevis som vi rimligen kan begära, (viii) du kommer endast att använda tjänsterna för lagliga ändamål, (ix) du kommer inte att använda tjänsterna för att skicka eller lagra olagligt material eller för bedrägliga ändamål eller för att delta i olagligt, stötande, oanständigt eller anstötligt beteende, (x) du kommer inte att använda Tjänsterna för att marknadsföra, begära eller överföra kommersiella annonser, inklusive "skräppost", (xi) du kommer inte att använda Tjänsterna för att orsaka olägenheter, irritation eller besvär, (xii) du kommer inte att försämra den korrekta driften av nätverket, (xiii ) du kommer inte att försöka skada tjänsterna på något sätt, (xiv) du kommer inte att kopiera eller distribuera tjänsterna eller annat innehåll utan skriftligt tillstånd från Watch Rapport, (xv) du kommer bara att använda tjänsterna för eget bruk och säljer inte den till en tredje del y, (xvi) du kommer inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av någon immateriell egendom eller tvingar fram begränsningar för användningen av webbplatsen eller materialet på webbplatsen; och (xvii) kommer du inte att få upp några pop-up-, pop-under-, utgångsfönster, expanderande knappar, banners, annonser eller något annat som minimerar, täcker eller hindrar webbplatsens fullständiga visning. 

(b) Du samtycker till att skydda Tjänsterna och deras proprietära innehåll, information och annat material från obehörig åtkomst eller användning, och du samtycker till att du inte kommer att använda Tjänsterna eller sådant innehåll, information eller annat material förutom vad som uttryckligen tillåts häri eller uttryckligen skriftligt auktoriserade av Watch Rapport. Med undantag av vad som uttryckligen tillåts häri eller uttryckligen skriftligt auktoriserat av Watch Rapport, godkänner du att du inte direkt eller indirekt kommer att: (i) distribuera, sälja, tilldela, belasta, överföra, hyra, hyra, låna, underlicensiera, modifiera, tidsdela eller på annat sätt utnyttja Tjänsterna på något obehörigt sätt, inklusive men inte begränsat till genom överträdelse eller belastning av nätverkskapacitet, (ii) använda Tjänsterna i något servicebyråarrangemang, (iii) kopiera, reproducera, anpassa, skapa derivatverk av, översätta, lokalisera, porta eller på annat sätt modifiera Tjänsterna, uppdateringar eller delar därav i någon form eller på något sätt eller på något sätt, (iv) skörda eller skrapa innehåll eller data från Tjänsterna, eller (v) tillåta någon tredje part att engagera sig i någon av de handlingar som beskrivs i paragraferna (vi), (viii), (ix) och (x) ovan. 

Du förstår och samtycker vidare till att du inte har tillåtelse att: (i) ta bort eller ändra upphovsrättsligt meddelande eller annan äganderättsinformation eller begränsande rättighetsförklaring som ingår eller ingår i tjänsterna, (ii) dekompilera, demontera, omvänd kompilera, omvänd montera, omvänd översätta eller på annat sätt omarbeta någon del av tjänsterna, uppdateringar eller delar därav (förutom så och endast i den utsträckning som föregående begränsning är förbjuden enligt tillämplig lag eller i den utsträckning som tillåts av licensvillkoren för användning av alla komponenter med öppna källor som ingår i tjänsterna), (iii) använder något sätt för att upptäcka källkoden för någon del av tjänsterna, eller (iv) på annat sätt kringgå alla funktioner som styr åtkomst till eller på annat sätt skyddar tjänsterna. Varje försök att göra något av det föregående är en kränkning av rättigheterna för Watch Rapport och dess licensgivare. Om du bryter mot dessa begränsningar kan du bli föremål för lagföring och skadestånd. Du samtycker vidare till att inte använda tjänsterna på något sätt för att trakassera, missbruka, förfölja, hota, ärekränka eller på annat sätt bryta mot eller kränka rättigheterna för någon annan part, och att Watch Rapport inte på något sätt är ansvarigt för sådan användning av dig, inte heller för trakasserande, hotande, ärekränkande, stötande eller olagliga meddelanden eller överföringar som du kan få till följd av att du använder tjänsterna. 

Du förstår och samtycker till att Watch Rapport uttryckligen förbehåller sig rätten att avbryta beställningar när som helst av någon anledning. Watch Rapport återbetalar det belopp som betalats fram till avbokningsdagen. Dessutom förstår du och håller med om att Watch Rapport förbehåller sig rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst. 
Noggrannhet, fullständighet och aktualitet av information. 
Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk. Om du har några frågor är du välkommen att ringa vårt kundservicecenter på (800) 571-7765. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Om inte annat anges representerar listpriset, uppskattat detaljhandelspris, rekommenderat pris eller liknande prisinformation för Merchandise det fullständiga detaljhandelspriset som anges på själva produkten, som föreslagits av tillverkaren eller leverantören eller uppskattas i enlighet med standardindustrins praxis ; eller det beräknade detaljhandelsvärdet för en jämförbar utvald artikel som erbjuds någon annanstans. Dessa priser är en jämförande prisuppskattning och kan representera det rådande priset i varje område under en viss dag. Vi ger inga garantier för riktigheten eller fullständigheten av någon prissättning eller annan information som ingår i denna webbplats, och du bör inte lita på denna information. Faktiska detaljhandelspriser kan variera kraftigt från de som visas på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra information från tid till annan utan föregående meddelande, inklusive, men inte begränsat till, information om priser, modeller och specifikationer. Vi tar inget ansvar för riktigheten, fullständigheten eller äktheten av informationen på denna webbplats, inklusive de beräknade detaljhandelspriserna. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats. 
Immateriell äganderätt. 
Tjänsterna och deras innehåll, inklusive deras “utseende och känsla” (t.ex. text, grafik, bilder, logotyper), proprietärt innehåll, information och annat material, skyddas under immateriella rättigheter, upphovsrätt, varumärke och andra lagar. Du erkänner och samtycker till att Watch Rapport och / eller dess licensgivare äger all rätt, äganderätt och intresse för och till tjänsterna (inklusive utan begränsning alla patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken, show-how, know-how och alla och alla andra immateriella rättigheter däri eller relaterade till dem) och du samtycker till att inte vidta några åtgärder som är oförenliga med sådana ägarintressen. Du förvärvar inga rättigheter eller licenser under några av Watch Rapports (eller dess licensgivares) patent, patentansökningar, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken eller andra immateriella rättigheter på grund av dessa användarvillkor. Du erkänner och samtycker till att funktionerna och funktionerna i tjänsterna och all programvara, innehåll, data, information och allt material som finns däri är konfidentiell och skyddad information från Watch Rapport (eller dess licensgivare), och följaktligen godkänner du (a) att underhålla sekretessen för sådan information med rimlig ansträngning och omsorg (men under inga omständigheter mindre än samma ansträngningar och vård som du använder för att skydda din egen konfidentiella och skyddade information) och inte avslöja sådan information till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Watch Rapport och (b) endast använda sådan information i syfte att använda de tjänster som tillhandahålls av Watch Rapport nedan. 

Alla (a) förslag på korrigering, ändring och modifiering av tjänsterna och annan feedback (inklusive men inte begränsat till citat av skriftlig eller muntlig feedback), information och rapporter som tillhandahålls till Watch Rapport av dig (kollektivt "Feedback") och alla (b) förbättringar, uppdateringar, modifieringar eller förbättringar, oavsett om de har gjorts, skapats eller utvecklats av Watch Rapport eller på annat sätt relaterade till Tjänsterna (tillsammans, "Revisioner"), är och kommer att förbli Watch Rapports egendom. Du erkänner och samtycker uttryckligen till att varje bidrag från Feedback eller Revisioner inte ger eller ger dig någon rätt, titel eller intresse för Tjänsterna eller för någon sådan Feedback eller Revisioner. All feedback och revideringar blir den enda och exklusiva egendomen för Watch Rapport och Watch Rapport får använda och avslöja Feedback och / eller revisioner på vilket sätt som helst och för vilket ändamål som helst utan ytterligare meddelande eller kompensation till dig och utan att du behåller någon egen eller annan rätt eller krav. Du tilldelar härmed till Watch Rapport all rätt, titel och intresse (inklusive, men inte begränsat till, patent, upphovsrätt, affärshemlighet, varumärke, show-how, know-how, moraliska rättigheter och alla andra immateriella rättigheter ) som du kan ha i och till alla feedback och revisioner. På Watch Rapports begäran kommer du att utföra alla dokument, registreringar eller arkivering som krävs för att verkställa föregående uppdrag. 
Sociala medier / online recensioner. 
Titta på Rapport förstår den viktiga roll som online-recensioner spelar för att bygga upp ett företags rykte. Vi förstår också vår kunds önskan att tillhandahålla en online-recension. Medan vi ständigt strävar efter att förse dig med bästa kvalitet angående din användning av tjänsterna, medger vi att det ibland kan uppstå ett missöde när det gäller ditt samarbete med oss. Titta på Rapport kommer att arbeta i rätt tid för att lösa eventuella missöden. Din tillfredsställelse är vår främsta prioritet. 

För detta ändamål följer Watch Rapport 100% den Consumer Review Fairness Act som tillämpas av FTC. Medan vi tror på ärliga konsumentutvärderingar tolererar vi inte recensioner som innehåller något av följande förbjudna tal: (1) något tal som innehåller konfidentiell eller privat information - till exempel en persons finansiella, medicinska eller personalinformation eller ett företags affärshemligheter ; (2) alla tal som är ärekränkande, trakasserande, kränkande, obscent, vulgärt, sexuellt uttryckligt eller är olämpligt med avseende på ras, kön, sexualitet, etnicitet eller annan inneboende egenskap; (3) alla tal som inte är relaterade till företagets produkter eller tjänster; eller (4) något tal som är klart falskt eller vilseledande. Observera om du lägger in förbjudet tal, Watch Rapport kommer att göra allt för att, inklusive men inte begränsat till, rättsliga åtgärder för att få det tas bort omedelbart. 

Om du skulle vilja skriva en negativ recension, vänligen ring oss för att prata om problemet innan du publicerar. Det är troligtvis ett missförstånd och vi vill ta itu med dina bekymmer snabbt och lösa saken på ett fördelaktigt sätt. 
Beviljat licens - användarinnehåll 
Som ett villkor för din användning av tjänsterna beviljar du härmed Watch Rapport en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri, övergripande, överförbar, underlicensierbar licens för åtkomst, användning, reproduktion, sändning, visning, publicering, distribution, modifiering och anpassa och skapa derivat från allt innehåll som du laddar upp, publicerar, skickar eller överför för att göras tillgängligt via tjänsterna (“ditt innehåll”). Genom att skicka ditt innehåll via tjänsterna intygar och garanterar du (a) att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt innehåll, inklusive utan begränsning, alla upphovsrättar, (b) att ditt innehåll är korrekt, och (c) att användning av ditt innehåll bryter inte mot dessa användarvillkor eller sekretesspolicyn och kommer inte att skada någon person eller enhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för innehåll eller material som skickats eller publicerats via tjänsterna av dig eller någon tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort allt innehåll, material eller inlämnande av något skäl, inklusive om vi bestämmer i vår ensamma diskretion det bryter mot någon lag eller rätt till någon person, bryter mot rättigheterna för någon person, eller är felaktigt felaktig. PLATS ELLER TJÄNSTER. 
Tredjeparts tjänster och material 
Vissa tjänster kan visa, inkludera eller göra tillgängligt innehåll, data, information, applikationer eller material från tredje part (”Tredjepartsmaterial”) eller tillhandahålla länkar till vissa tredjepartswebbplatser. Genom att använda tjänsterna godkänner du och godkänner att Watch Rapport inte ansvarar för att undersöka eller utvärdera innehållet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, giltighet, upphovsrättsöverensstämmelse, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt av sådant material eller webbplatser från tredje part. Watch Rapport garanterar inte eller stöder och tar inte på sig och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar gentemot dig eller någon annan person för tredje parts tjänster, tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part. . Tredjepartsmaterial och länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig.

 Tredjeparts tjänster och material från tredje part som kan nås från visas på eller länkas till från tjänsterna och är inte tillgängliga på alla språk eller i alla länder. Watch Rapport ger inget intryck av att tjänster från tredje part och material från tredje part är lämpliga eller tillgängliga för användning på en viss plats. I den utsträckning du väljer att få tillgång till sådana tjänster eller material från tredje part gör du det på eget initiativ och är ansvarig för att alla tillämpliga lagar följs, inklusive men inte begränsat till tillämpliga lokala lagar. 
Elektronisk signatur. 
FÖR SYFTE MED TRANSAKTIONEN SAMTYCKER DU HÄR TILL ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, MOTTAGANDE AV MEDDELANDEN MED E-POST ELLER ANDRA ELEKTRONISKA ANVÄNDNINGAR, ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA AVTAL, OCH ACCEPTERA DENA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING MED ELEKTRONISKA MEDEL. 
Garantifriskrivning. 
DU ÄR ENDAST OCH FULLT ANSVARIGT FÖR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, INKLUDERANDE INTERAKTIONER MED ANDRA ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA. DU ERKOMMAR UTTRYCKLIGT OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ÄR PÅ DIN ENDA RISK OCH ATT HELA RISKEN FÖR TILLFREDSKVALITET, KVALITET, PRESTANDA, NÖJAKTIGHET OCH INSTÄLLNING ÄR MED dig. TILL DET MAKSIMALA OMFATTET TILLÅTET MED TILLÄMPLIG LAG, TJÄNSTERNA (INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGRA TREDJEPARTSMATERIAL, TREDJEPARTSPROGRAM OCH TJÄNSTER) TILLHANDAHÅLLS DIG PÅ EN "AS IS" OCH "SOM TILLGÄNGLIGA BASER GARANTI FÖR NÅGOT SLAG, OCH TILLKOMMANDE HÄRIGEN FRISKRIVAR ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA (INKLUDERAT ANVÄNDNING, PRESTANDA OCH STÖD DÄRFÖR), OCH UTTRYCKT, UNDERFÖRSTÄLLAD, INKLUDERAD, INKLUDERAD, INKLUDERAD, INKLUDERAD, INKLUDERAD, INKLUDERAD ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, TILLFredsställande KVALITET, FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, AV NÖJIGHET, AV TYST NÖJNING, TITEL ELLER INTE ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, STÖRNING AV FÖRNÄMNING, FRÄNGANDE FÖRKLÄNGNING, FEL OCH ALLA GARANTIER UNDERFÖRSTÅLDA FRÅN ALLA KURSER FÖR HANDLING ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. WATCH RAPPORT GARANTERAR INTE ATT (A) TJÄNSTERNA MÖTER DINA KRAV, (B) TJÄNSTENS DRIFT KOMMER ATT AVBRYTAS ELLER VIRUS- ELLER FELFRI, (C) ATT TJÄNSTERNA FUNGERAR ELLER KAN KOMPATIBLA MED NÅGON ANNAN ANVÄNDNING NÅGOT SÄRSKILT SYSTEM ELLER ENHET ELLER (D) FEL I TJÄNSTERNA KORRIGERAS. NÅGOT MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT RÅD FÖR TILLHANDAHÅLLANDE ELLER DETS Auktoriserade agenter kommer inte att anses skapa någon garanti. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD GIVT AV KLOCKORAPPORT ELLER DESS Auktoriserade representant SKAPAR EN GARANTI. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER SÅ VISSA ELLER ALLA OVANFÖRANDE UNDANTAG KAN INTE GÄLLA FÖR DIG. 
Ansvarsbegränsning. 
ALL INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, HANDEL OCH ANDRA TJÄNSTER INOMGÅENDE PÅ ELLER ANNAT VARA TILLGÄNGLIGA FÖR DIG AV OSS ELLER GENOM WEBBPLATSEN FÖRSÄTTAS PÅ EN "AS IS" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND, OM INTE ANNAN ANGIVET I RITNING. 

TILL FULLT UTFÖRANDE TILLÅTET MED TILLÄMPLIG LAG, TILLKÄNNAR RAPPORT FRISKRIVAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅLDA, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH FITNESS FÖR ETT SÄKERT MÅL, RÄTTSÄKERHET OCH RÄTTSÄKERHET FÖR EN SÄKER MÅL TILL DIG. 

I ALLA HÄNDELSER GENOM DE ANVÄNDA VILLKOREN ANVÄNDER DU ATT DEN RÄTTSLIGA GRÄNSEN FÖR VÅRT ANSVAR FÖR ALLA ANSVAR OCH ÅTGÄRDER FÖR TAPADE, SKADADE ELLER ÖDVÄNDA SÄLJARE SOM DU SÄNDER TILL OSS SKALL INTE ÖVERSTIGA Mindre än 1,000.00 USD till dig eller $ 100.00 PER TRANSAKTION. Oavsett vad som framgår, om varan vi mottar från dig (jag) är väldigt annorlunda från den beskrivning av varan du har gett oss, (II) har en förändrad eller avmattad serienummer, eller (III) är ett kontrafakt eller ett svar DÄR SKAL DEN RÄTTSLIGA GRÄNSEN FÖR VÅRT ANSVAR TILL DIG FÖR ALLA ANSVAR ELLER ÅTGÄRDER FÖR TAPAD, SKADAD ELLER FÖRSTÖRD HANDEL SOM DU SÄNDER TILL OSS INTE ÖVERSTIGER XNUMX USD med avseende på SÅDAN HANDEL. 

DU GODKÄNNER ATT VI INTE SKAL ANSVARA FÖR (a) TILLFÄLLIG, SPECIAL, INDIREKT, FÖLJANDE, EXEMPEL, SPECULATIV ELLER PUNITIV SKADE, ELLER FÖRlust av vinst eller möjlighet ELLER (b) NÅGRA KRAV, KRAV ELLER ÅTGÄRDER FÖR NÅGON SUBROGATIONSKRAV SOM BROTT AV DIN FÖRSÄKRINGSBETÄNKARE, VARJE FALL I HÄNVISNING TILL NÅGRA TRANSAKTIONER, SÄLJER, WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA ANDRA TJÄNSTER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DU FRÅNAR UTTRYCKLIGT OCH SPECIFIKT FRÅN NÅGRA UNDERRÄTTELSESFRÅGOR PÅ DITT NÄRA SOM TILLVÄNT FÖR DIN FÖRSÄKRINGSFÖRETAGARE. 

VISSA STATSLAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DENNA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KAN VISSA ELLER ALLA OVANNA FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. 

Om du inte begränsar den genomträngliga meningen, godkänner du att ovanstående ansvarsbegränsningar tillsammans med de andra bestämmelserna i dessa användarvillkor som begränsar ansvar är väsentliga villkor i dessa användningsvillkor och att Watch Rapport inte skulle vara villiga att ge dig de rättigheter som anges i dessa användarvillkor men för ditt godkännande av ovanstående ansvarsbegränsningar. Du samtycker till dessa begränsningar av ansvar för att få Watch Rapport att ge dig de rättigheter som anges i dessa användarvillkor. 
Skadeersättning
Du samtycker till att skada, försvara och hålla skadelös Watch Rapport, dess befattningshavare, styrelseledamöter, chefer, medlemmar, anställda, advokater, agenter, dotterbolag, licensgivare och leverantörer (tillsammans "Skadestämda parter") från och mot alla påståenden, kostnader , skador, förluster, utgifter, böter och påföljder, inklusive, men inte begränsade till, rimliga advokatarvoden, som någon av de skadeståndspartierna ådrar sig till följd av eller som uppstår på grund av eller i samband med brott mot eller överträdelse av dessa användarvillkor av dig eller någon som agerar för dina räkning, eller din kränkning av tredje parts rättigheter, eller någon obehörig användning av Tjänsterna, eller din vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse eller som ett resultat av falsk eller materiellt vilseledande information som du tillhandahållit till Watch Rapport (inklusive, utan begränsning, dina framställningar och garantier gentemot Watch Rapport angående äganderätten till varorna och din befogenhet att sälja varorna till Watch Rapport). 
Skiljedom och undantag från grupptalan. 
Detta avsnitt innehåller ett skiljeavtal och ett avtal om att alla anspråk endast kommer att göras i en individuell egenskap (och inte som en grupptalan eller annat representativt förfarande). Läs den noga. Du kan välja bort skiljeavtalet genom att följa undantagsförfarandet som beskrivs nedan. 

Undantag från grupptalan: Alla anspråk (som definieras nedan) måste ställas in i respektive parts individuella egenskap, och inte som klagande eller klassmedlem i någon påstådd klass, kollektiv, representativ, multipelklagare eller liknande förfaranden (”Grupptalan”) . Parterna avstår uttryckligen från förmågan att upprätthålla någon gruppåtgärd i något forum. Om kravet är föremål för skiljedom, har skiljemannen inte befogenhet att kombinera eller sammanställa liknande anspråk eller utföra någon gruppåtgärd eller utfärda någon tilldelning till någon person eller enhet som inte är part i skiljeförfarandet. Varje påstående att hela eller delar av detta gruppavtal är ogenomförbart, oklanderligt, ogiltigt eller ogiltigt kan endast avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion och inte av en skiljeman. Parterna förstår att varje rätt att väcka tvister i domstol, att få en domare eller jury att avgöra sitt fall eller att vara part i en grupp eller representativ talan, upphävs och att alla krav måste avgöras individuellt genom skiljeförfarande. 

Om detta undantag från grupptalan visar sig vara ogenomförbart, är hela skiljedomsavtalet ogiltigt, om det annars är effektivt. Skiljemannen får meddela förklarande eller föreläggande lättnad endast till förmån för den enskilda parten som söker befrielse och endast i den utsträckning som krävs för att ge befrielse som motiveras av partens individuella anspråk. Om av någon anledning ett krav fortsätter i domstol snarare än i skiljedom, avstår du och Watch Rapport varje rätt till en juryrättegång. 

1. Informell process först. Du samtycker till att i händelse av eventuella tvister mellan dig och Watch Rapport, kommer du först att kontakta Watch Rapport och göra en god tro ihållande försök att lösa tvisten innan du använder mer formella lösningar, inklusive utan begränsning några rättsliga åtgärder. 

2. Skiljedomsavtal. Efter den informella tvistlösningsprocessen, kvarvarande tvist, kontrovers eller anspråk (kollektivt, "Anspråk") som på något sätt relaterar till din användning av tjänsterna och / eller Watch Rapports varor, inklusive tjänsterna, eller relaterar på något sätt till kommunikation mellan dig och Watch Rapport eller någon annan användare av tjänsterna kommer slutligen att lösas genom bindande skiljedom. Detta obligatoriska skiljeavtal gäller lika för dig och Watch Rapport. Detta skiljeavtal reglerar dock inte (a) något påstående från Watch Rapport för intrång i dess immateriella egendom eller åtkomst till tjänsterna som är obehörig eller överstiger auktorisation som beviljats ​​i dessa användarvillkor eller (b) hindrar dig från att använda tillämpliga domstolsförfaranden för småmål i lämpliga fall 

Skiljedom är mer informellt än en rättegång vid domstol. Det finns ingen domare eller jury i skiljedom. I stället löses tvisten av en neutral skiljeman. Domstolsprövning av skiljedom är begränsad. Förutom i den utsträckning parterna är överens om annat kan skiljemän meddela samma skadestånd och befrielse som en domstol kan meddela. Du samtycker dock till att skiljemannen inte ska ha rätt att tilldela följdskada, bestraffande, spekulativa, indirekta, tillfälliga, speciella eller exemplariska skador. Du samtycker till att den amerikanska federala skiljelagen reglerar tolkningen och verkställigheten av denna bestämmelse, och att du och Watch Rapport avstår från rätten till en rättegång av juryn eller att delta i en grupptalan. Du samtycker uttryckligen till att en sådan skiljeman har personlig jurisdiktion över dig. Du avstår från alla försvar av brist på personlig jurisdiktion och forumbrist. Du samtycker till att följa alla beslut och utmärkelser som ges i sådana skiljeförfaranden, och att sådana beslut och utmärkelser som meddelas av skiljemannen ska vara slutgiltiga och avgörande. Denna skiljedomsbestämmelse kommer att överleva varje uppsägning av dessa användarvillkor. 

Om du vill inleda ett skiljeförfarande, efter att ha följt det informella tvistlösningsförfarandet, måste du skicka ett brev där du begär skiljedom och beskriva ditt anspråk till 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449. Skiljedomen administreras av American Arbitration Association (AAA) enligt dess regler inklusive, om du är en person, AAA: s kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister. Om du inte är en person eller har använt tjänsterna för en enhets räkning kommer AAA: s kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister inte att användas. AAA: s regler finns på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. 

Antalet skiljemän är ett. Du kan välja att låta skiljeförfarandet ske per telefon, baserat på skriftliga bidrag. Skiljedomen kommer att genomföras i Lake Tahoe (Stateline), NV. Skiljedomen sker på engelska. AAA-reglerna och lagarna i delstaten Nevada, exklusive dess lagkonflikter, reglerar dessa användarvillkor och din användning av tjänsterna. Domen om skiljedom som meddelats av skiljemannen kan göras i vilken domstol som helst som har behörig behörighet. 

Betalning av alla arkiverings-, administrations- och skiljedomsavgifter regleras av AAA: s regler. Du och vi kommer att betala administrativa avgifter och skiljedomsavgifter och andra kostnader i enlighet med tillämpliga skiljedomsregler, men om tillämpliga skiljedomsregler eller lagar kräver att Watch Rapport betalar en större del eller alla sådana avgifter och kostnader för att detta avsnitt ska vara verkställbar, då har Watch Rapport rätt att välja att betala avgifter och kostnader och gå vidare till skiljedom eller att vägra att göra det och få saken löst genom domstolarna. Den rådande parten kommer att ha rätt till kostnader, rimliga advokatavgifter, som kan komma av domstolen i samma talan eller i en separat talan som väckts för detta ändamål, utöver alla andra befrielser som den parten kan ha rätt till. 

Skiljemannen, och inte någon federal, statlig eller lokal domstol, kommer att ha exklusiv befogenhet att lösa tvister som rör tolkning, tillämplighet, okänslighet, godtycklighet, verkställbarhet eller bildande av detta skiljeavtal, inklusive alla påståenden om att hela eller delar av detta skiljeavtal är ogiltigt eller ogiltigt. Föregående mening kommer dock inte att gälla för avsnittet ”Undantag från grupptalan” nedan. 

Om du inte vill skilja tvister med Watch Rapport och du är en individ kan du välja bort detta skiljeavtal genom att skicka ett brev till 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 inom trettio (30) dagar efter det första av det datum du öppnar eller använder tjänsterna. 
Allmänna bestämmelser. 
1. Observera. Du bekräftar och godkänner härmed att du har gett oss e-postadressen, den fysiska adressen och telefonnummer som finns i våra register, och det är ditt ansvar att förse oss med aktuell eller uppdaterad kontaktinformation. Du bekräftar och godkänner vidare att: (i) alla e-postmeddelanden som vi skickar till dig anses ha tagits emot effektivt av dig och utgör vederbörlig underrättelse till dig via e-post; och (ii) alla telefonmeddelanden som vi lämnar med dig, alla som svarar på din telefon eller på din telefonsvarare eller tjänst tas effektivt emot av dig och utgör vederbörlig varsel till dig per telefon.  

2. Byt ut avsändaren. I händelse av strejk, avbrott i tjänsten eller andra problem som vi kan stöta på med avsändaren förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande ersätta avsändaren med en annan rederi.  

3. Exportlagar. Du samtycker till att du inte exporterar eller återexportar, direkt eller indirekt Tjänsterna och / eller annan information eller material som tillhandahålls av Watch Rapport nedan, till något land för vilket USA eller någon annan relevant jurisdiktion kräver någon exportlicens eller annan statlig godkännande vid tidpunkten för export utan att först erhålla sådan licens eller godkännande. I synnerhet, men utan begränsning, får tjänsterna inte exporteras eller återexporteras (a) till några amerikanska embargoländer eller till något land som av den amerikanska regeringen har utsetts till ett "terroriststödjande" land, eller (b) till någon listad på någon amerikansk regerings lista över förbjudna eller begränsade parter, inklusive US Treasury Department: s lista över speciellt utsedda medborgare eller US Department of Commerce Denied Person's List eller Entity List. Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar du att du inte befinner dig i något sådant land eller på någon sådan lista. Du samtycker också till att du inte kommer att använda dessa produkter för några ändamål som är förbjudna enligt USA: s lag, inklusive, utan begränsning, utveckling, design, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen. Du ansvarar för och godkänner härmed att på din egen bekostnad följa alla tillämpliga amerikanska exportlagar och förordningar. 

4. USA: s regerings begränsade rättigheter. Tjänsterna och relaterad dokumentation är "Kommersiella artiklar", som den termen definieras i 48 CFR § 2.101, bestående av "Kommersiell datorprogramvara" och "Kommersiell datorprogramvarudokumentation", eftersom sådana termer används i 48 CFR § 12.212 eller 48 CFR § 227.7202, i tillämpliga fall. I överensstämmelse med 48 CFR § 12.212 eller 48 CFR § 227.7202-1 till och med 227.7202-4, i tillämpliga fall, licensieras dokumentationen för kommersiell datorprogramvara och kommersiell datorprogramvara till amerikanska slutanvändare (a) endast som kommersiella artiklar och (b) med endast de rättigheter som beviljas alla andra slutanvändare enligt villkoren här. 

5. FN: s konvention. Du och Watch Rapport är överens om att FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor inte kommer att gälla för tolkningen eller utformningen av dessa användarvillkor.

6. Avdelningen för konsumentfrågor. Enligt California Civil Code Section 1789.3 får användare av tjänsterna i Kalifornien följande specifika meddelande om konsumenträttigheter: Enheten för klagomålshjälp vid avdelningen för konsumenttjänster vid California Department of Consumer Affairs kan kontaktas skriftligen på 1625 North Market Boulevard, Suite N 112 Sacramento, CA 95834, eller per telefon på (800) 952-5210. 

7. Uppsägning. Om du bryter mot någon av villkoren i dessa användarvillkor upphör alla licenser som beviljats ​​av Watch Rapport, inklusive tillstånd att använda tjänsterna, automatiskt. Dessutom kan Watch Rapport stänga av, inaktivera eller ta bort ditt användarkonto och / eller tjänsterna (eller någon del av det föregående) med eller utan föregående meddelande, av någon eller ingen anledning. Om Watch Rapport raderar ditt användarkonto för misstänkt brott mot dessa användarvillkor av dig är det förbjudet att omregistrera dig för tjänsterna under ett annat namn. Om användarkontot raderas av någon anledning kan Watch Rapport, men är inte skyldigt, ta bort något av ditt innehåll. Watch Rapport ansvarar inte för borttagningen av (eller underlåtenhet att radera) ditt innehåll. Alla avsnitt som till sin natur borde överleva upphörandet av dessa användarvillkor ska fortsätta i full kraft efter och trots att eventuella uppsägningar av detta avtal av Watch Rapport eller dig. Uppsägning begränsar inte några av Watch Rapports andra rättigheter eller rättsmedel enligt lag eller i eget kapital. 

8. Avstående. Det är uttryckligen underförstått att om någon av parterna vid något tillfälle misslyckas med att fullgöra någon term av detta och den andra parten inte verkställer den termen, kommer underlåtenheten att verkställa vid något tillfälle inte utgöra ett avstående från någon period och kommer inte att hindra verkställighet på alla andra tillfällen.  

9. Delvis ogiltighet. Om någon bestämmelse här är eller blir, när som helst eller av någon anledning, verkställbar eller ogiltig, påverkas ingen annan bestämmelse härmed och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med samma effekt som om sådana ogenomförbara eller ogiltiga bestämmelser inte har införts häri; förutsatt att endera partens förmåga att i huvudsak uppnå den förhandlade prestationen för den andra inte därmed har försämrats.  

10. Modifieringar. Vi kan när som helst ändra dessa användarvillkor. Ändringar träder i kraft omedelbart efter din första åtkomst till eller användning av tjänsterna efter det "Senast reviderade" datumet högst upp i dessa användarvillkor. Om vi ​​gör ändringar som är väsentliga kan vi använda rimliga ansträngningar för att försöka meddela dig, inklusive via e-post eller placera ett framträdande meddelande på webbplatsen. Det är dock ditt ensamma ansvar att läsa igenom användningsvillkoren då och då för att se sådana förändringar. Din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsterna efter att ändringarna trätt i kraft kommer att betraktas som ditt avgörande godkännande av de ändrade användarvillkoren. Om du inte håller med om ändringarna i användarvillkoren ska du inte komma åt eller använda tjänsterna. 

11. Oberoende entreprenörer. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att anses utgöra någon av parterna som ombud eller representant för den andra parten eller båda parter som samföretag eller partners för något ändamål.

12. Skatter. Du är ensam ansvarig för alla tullar, skatter, avgifter eller avgifter (inklusive försäljnings-, användnings- eller källskatt) som åläggs eller i samband med dessa användningsvillkor av någon myndighet. 

13. Rubriker och bildtexter. Rubriker och bildtexter infogas endast som referens och för enkelhet och definierar, begränsar eller beskriver på något sätt omfattningen av dessa användningsvillkor eller avsikt för någon bestämmelse. 

14. Hjälpsjukhjälp. Du samtycker till att ett brott mot dessa användarvillkor kommer att orsaka irreparabel skada på Watch Rapport för vilka monetära skador inte skulle vara ett adekvat botemedel och Watch Rapport ska ha rätt till rättvis befrielse utöver eventuella åtgärder som den kan ha nedan eller enligt lag utan säkerhet, annan säkerhet eller bevis för skador. 

15. Force majeure. Varken Watch Rapport eller du ska hållas ansvariga för skador eller för förseningar eller misslyckanden i prestanda till följd av handlingar eller händelser utanför deras rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning: epidemi, eld, blixtar, explosion, kraftövervakning eller fel, vatten, handlingar från Gud , krig, revolution, civilt uppståndelse eller handlingar från civila eller militära myndigheter eller offentliga fiender: lagar, förordningar, förordningar, förordningar eller krav från någon regering eller ett juridiskt organ eller någon representant för en sådan regering eller ett juridiskt organ; eller oro i arbetet, inklusive utan begränsning, strejker, avmattningar, picketing eller bojkotter; oförmåga att säkra material, transportanläggningar, bränsle eller energibrist, eller handlingar eller utelämnanden från andra vanliga transportörer. 

16. Uppdrag. Du får inte överlåta eller överföra dessa användarvillkor, helt eller delvis, utan Watch Rapport uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande. Alla försök att tilldela dessa användarvillkor, utan sådant samtycke, blir ogiltiga. Med förbehåll för ovanstående kommer dessa användarvillkor att binda och gynna parterna och deras respektive tillbehör och tilldelningar.

17. Oklarheter. Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användningsvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten. 

18. Hela avtalet. Dessa användarvillkor beskriver parternas fullständiga förståelse med avseende på de frågor som finns häri och det finns inga andra löften, förbund eller åtaganden än de som uttryckligen anges här. 

19. Kontakta oss. Du kan kontakta oss angående tjänsterna eller dessa användarvillkor på: 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 eller via e-post på help@watchrapport.com. 

20. Meddelande om upphovsrätt. All webbdesign, grafik, textval, arrangemang och all programvara är Copyright © 2020 Watch Rapport, LLC. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. 

Watch Rapport är ett oberoende företag som inte är anslutet till Rolex SA, Rolex USA, Inc. eller något av dess dotterbolag och är inte en auktoriserad agent för någon klocktillverkning.
Ansvarsfriskrivningar 
 • Watch Rapport kommer att förvärva den här produkten från en tredje part. Medan Watch Rapport är här som "värd" -sida och fungerar som mellanhand för att säkra transaktionen, har vi begränsad kontroll över leveranstider och andra ordervariabler som kan uppstå under genomförandeprocessen.
 

 • Leveranstider varierar beroende på artikelns tillgänglighet och plats. Vi kan inte och kan inte göra några garantier eller löften om det exakta leveransdatumet eller transaktionsuppfyllelsen.
 

 • Watch Rapport kan inte ge några garantier eller löften om de varor som listas för försäljning, produktbeskrivning, produktvillkor, frakt & leverans, äkthet etc., eller andra relaterade transaktionsvariabler förrän vi faktiskt får varan från vår leverantör.
 

 • Vi förbjuder direkt kommunikation med våra leverantörer. Om du gör det kommer du att annullera din beställning eller annullera ditt köparskydd.
 

Leverans & Retur
Watch Rapport har åtagit sig att ge sina kunder exceptionell service och enastående kundnöjdhet. För detta ändamål accepterar vi gärna berättigade returer inom 30 dagar från det datum då du fick din klocka.  

Alla returer (förutom en skadad artikel) måste postmärkes inom 30 dagar efter leverans (leverans definieras som när du undertecknade att du fick klockan). 

Om klockan levererades skadad kan du returnera klockan och den måste postmärkes inom 7 dagar efter leverans (leverans definieras som när du undertecknade att du mottog varan). 

Alla returnerade artiklar måste vara i exakt samma skick, inklusive alla taggar, lådor, böcker, klistermärken, tätningar och omslag, förpackning och tillbehör. 

Föremålet får inte bäras, manipuleras med eller devalveras på något sätt. 

Vid mottagandet kommer det returnerade objektet att genomgå en grundlig inspektion av en av våra experter för att försäkra sig om att varan är i det ursprungliga skick där den såldes till dig och att den innehåller alla taggar, föremål, tillbehör etc. före Watch Rapport kommer att utfärda en återbetalning.  

Om det returnerade föremålet på något sätt visar sig vara devalverat kan din klocka inte få återbetalning. 

Watch Rapport ansvarar inte för nya skador eller slitage på ditt föremål efter köpet. Hos Watch Rapport är de flesta föremål ägda och vi kan inte respektera några varumärkesspecifika garantier eftersom vi inte ingår i tillverkningsprocessen. Våra experter är grundligt utbildade för att leta efter tecken på slitage eller skador men kan inte förutse hur framtida användning kommer att påverka något föremål.


Hur du hanterar din avkastning
Du kan hantera din retur genom att gå längst ner på sidan i Watch Report och klicka på “Easy Returns”. 

Det tar dig till vårt "Return Center", ange ditt beställningsnummer och e-postadress. 

Följ instruktionerna och välj den eller de föremål som du vill returnera. 

När din begäran har godkänts får du en bekräftelse via e-post med riktlinjer för frakt. 


Bidragen
På grund av besiktningsprocessens karaktär, var god notera att godkännande i allmänhet tar minst 10 dagar. När den har godkänts kommer din begäran om återbetalning att behandlas omgående. 

Alla returer kommer att debiteras en lageravgift på 10%, förutom om din retur beror på att varan var: 

 • inte som beskrivs; skadad; eller en replika. 
 • order kan inte uppfyllas 
 • beställningen annulleras 

Du återbetalas baserat på din ursprungliga betalningsmetod. 

Om du byter bank mellan köp och retur av artikeln är det ditt ansvar att kontakta ditt tidigare bankinstitut och ge dem råd om att en återbetalning kommer att skickas till kontot. 

Vi accepterar retur på internationella beställningar. För internationella leveranser och all retur av varor som skickas internationellt kommer endast att göras i amerikanska dollar och till samma belopp som betalades till oss vid beställningstillfället. Vi kan inte tillhandahålla några valutakursuppskattningar eftersom dessa kurser ständigt fluktuerar. Alla transaktioner är föremål för valutakursen vid bearbetningstidpunkten och bestäms av de mellanliggande finansinstituten. Vi gör inga justeringar för valutaväxling vid avkastning.
fraktinformation 
Watch Rapport erbjuder GRATIS frakt till sina kunder över hela världen. 


Inrikes frakt.
Vi använder FedEx, DHL, UPS och Malca-Amit som våra pålitliga operatörer för ditt köp; den är helt försäkrad mot förlust, stöld och skada. Titta på Rapport försäkrar varje köp under den tid det är i transit tills det levereras till dig. På grund av värdet av ditt köp och för ditt skydd tillsammans med försäkringsskäl, kräver vi en signatur av en vuxen (18 år eller äldre) för att bekräfta ditt godkännande av varje levererad produkt, vid vilket tillfälle ansvaret för dina köpta varor övergår till du. Om du har specificerat en mottagare som inte är du för leveransändamål (till exempel som en gåva) förstår du och accepterar att bevis på en signatur från en sådan mottagare (eller på den leveransadressen) är bevis på leverans och uppfyllelse av försäljningsavtalet av Watch Rapport och överföring av ansvar till mottagaren på samma sätt som om varorna hade levererats till dig. När vi skickat ut det och fått spårningsordernumret skickar vi ett spårningsnummer via e-post så att du kan kontrollera status för ditt paket.

Observera att ditt köp inte kan omdirigeras eller hållas på transportörens plats för upphämtning. Dessutom, tyvärr just nu, kan Watch Rapport inte leverera till APO, FPO och PO Boxes.

Kom ihåg att när du har gjort din beställning kommer vi att arbeta snabbt för att säkra dina drömmar, få den noggrant inspekterad och autentiserad. När processen har slutförts skickar vi ditt köp till dig, vilket vanligtvis sker inom 48 timmar under normala arbetstider måndag-fre 9:00 - 5:00. 

Internationell frakt. 
Watch Rapport erbjuder frakt utanför USA. Inte alla länder tillåter lyxvaror som sådana; det är ditt enda ansvar att se till att ditt köp lagligen kan importeras till destinationslandet.

Eventuella tullavgifter, import- / exporttullar eller andra avgifter och skatter som gäller för internationella fraktorder är ditt enda ansvar, även om du vägrar leveransen vid leveransen. Vissa länder tar ut ytterligare COD-avgifter som samlas in av transportören vid leveransen. Inga COD-avgifter går till Watch Rapport. Observera att vi kan förse den internationella transportören med produktinformation, inklusive kostnad (vi kan inte märka en artikel som en gåva eller förklara ett lägre värde än det faktiska inköpspriset), samt köparens namn och adress eller annan kontakt information, så att informationen kan tillhandahållas destinationens tullmyndigheter eller postmyndigheter, i den utsträckning som krävs enligt destinationslandets lagar och förordningar.

I vissa fall kan tulltjänstemän ha rätt att försena eller neka leveransen av ditt paket; Titta på Rapport har helt klart ingen kontroll över det; dock försöker vi minska risken för att det sker genom att leverera med pålitliga internationella flygbolag som FedEx, DHL, UPS och Malca-Amit. Kontakta ditt lokala tullkontor för mer information om internationell frakt i ditt land. Kontakta oss på help@watchrapport.com om du har några andra frågor eller funderingar kring frakt.
Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC)
Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) administrerar och verkställer ekonomiska sanktioner som USA infört mot främmande länder. Beroende på land kan OFAC-program frysa tillgångar i länder med embargot, förbjuda betalning av medel till individer och länder på embargolistan eller förbjuda tillhandahållande av tjänster till länder som omfattas av USA: s sanktioner. Dessa sanktioner kan kräva att man får OFAC-godkännande innan man bedriver forskning eller annan verksamhet i eller involverar det sanktionerade landet. Vissa sanktioner är mer restriktiva än andra och gäller för hela landet, medan andra specifikt riktar sig mot vissa individer eller enheter inom ett land. För närvarande omfattar sanktionerade länder Balkan, Vitryssland, Burma, Elfenbenskusten, Elfenbenskusten, Kuba, Demokratiska republiken Kongo, Iran, Irak, Liberia, Nordkorea, Sudan, Syrien och Zimbabwe. Listan över sanktionerade länder uppdateras regelbundet och finns tillgänglig här. 

Watch Rapport följer policyn för kontoret för utländsk tillgångskontroll ("OFAC") och kan inte tillhandahålla tjänster till individer som bor i länder som omfattas av vissa sanktioner. Om du bor på Kuba, Nordkorea eller Krimregionen i Ukraina kan Watch Rapport inte göra affärer med dig.

Watch Rapport kan inte heller göra affärer med individer eller med anställda hos arbetsgivare som är listade på listan över specialdesignade medborgare ("SDN"), oavsett var de befinner sig. Om du försöker registrera eller göra en beställning trots amerikanska sanktioner som förbjuder Watch Rapport att göra affärer med dig, är vi lagligen skyldiga att avbryta din registrering eller beställning. Se OFAC-webbplatsen för detaljer och uppdateringar om aktuella sanktionsprogram. 

På grund av policyerna för globala sjöfarts- och kurirföretag kanske leverans till vissa länder inte är tillgänglig. Kontakta din lokala operatör för att avgöra tillgängligheten för leveransen innan du gör en inköpsorder.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.
KYC-verifieringsprocess
https://verify.passbase.com/watch
Anti-Money Laundering (AML) Program:
Watch Rapport har åtagit sig att ge alla våra användare en positiv upplevelse och vi strävar efter att underlätta tillgängligheten och användbarheten på vår webbplats.

Vi ser tillgänglighet som en kontinuerlig insats och söker ständigt lösningar som kommer att föra alla delar av vår webbplats till samma nivå av övergripande webbtillgänglighet.

Om du har problem med att komma åt någon av informationen på denna webbplats är du välkommen att ringa oss på (800) 571-7765 eller mejla oss på help@watchrapport.com så samarbetar vi med dig för att tillhandahålla informationen, artikeln eller transaktionen du söker genom en kommunikationsmetod som är tillgänglig för dig i enlighet med tillämplig lag. 
1. Utveckla interna policyer, förfaranden och kontroller 
Företaget har utsett Passbase AKA https://passbase.com/aml-compliance/ som dess programtjänst för överensstämmelse med penningtvättprogram, med fullt ansvar för företagets AML-program. Passbase har en fungerande kunskap om BSA och dess genomförandebestämmelser och är kvalificerad av erfarenhet, kunskap och utbildning, inklusive id-verifiering, kundscreening och KYC. AML Compliance Persons uppgifter kommer att innefatta att övervaka företagets efterlevnad av AML-skyldigheter, övervaka kommunikation och utbildning för anställda och kundens KYC. AML Compliance Person kommer också att se till att företaget behåller och underhåller alla nödvändiga AML-poster och kommer att se till att Misstänkta Aktivitetsrapporter (SAR) lämnas in till FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) när det är lämpligt. AML Compliance Person har det fulla ansvaret och befogenheten att genomdriva företagets AML-program. 

Företaget kommer att förse FINRA med kontaktinformation för AML Compliance Person via FINRA Contact System (FCS), inklusive: (1) namn; (2) titel; (3) postadress; (4) e-postadress; (5) telefonnummer; och (6) fax (om någon). Företaget kommer omedelbart att meddela FINRA om ändringar i denna information via FCS och kommer att granska, och vid behov uppdatera, denna information inom 17 arbetsdagar efter slutet av varje kalenderår. Den årliga granskningen av FCS-information kommer att genomföras av Passbase och kommer att slutföras med alla nödvändiga uppdateringar som tillhandahålls senast 17 arbetsdagar efter slutet av varje kalenderår. Dessutom, om det finns någon ändring av informationen, kommer Passbase att uppdatera informationen omedelbart, men under alla omständigheter senast 30 dagar efter ändringen.

2. Att ge AML-information till federala brottsbekämpande organ och andra finansiella institutioner  
a. FinCEN-begäranden enligt USA: s PATRIOT Act avsnitt 314 (a)  

Vi kommer att svara på en begäran om finansnärverksamhetsnätverk (FinCEN) angående konton och transaktioner (en 314 (a) begäran) genom att genast söka i våra register för att avgöra om vi upprätthåller eller har upprätthållit något konto för, eller har gjort någon transaktion med varje individ, enhet eller organisation som nämns i 314 (a) Begäran som beskrivs i de vanliga frågorna (FAQ) på FinCEN: s säkra webbplats. Vi förstår att vi har 14 dagar (om inte annat anges av FinCEN) från sändningsdatumet för begäran att svara på en 314 (a) begäran. Vi kommer att utse en eller flera personer genom FINRA Contact System (FCS) som kontaktpunkt (POC) för 314 (a) förfrågningar och kommer omedelbart att uppdatera POC-informationen efter varje ändring av sådan information. (Se även avsnitt 2 ovan angående uppdatering av kontaktinformation för AML Compliance Person.) Om inte annat anges i 314 (a) Begäran eller specificerad av FinCEN, är vi skyldiga att söka i de dokument som beskrivs i FinCEN: s FAQ. Om vi ​​hittar en matchning kommer Cognito att rapportera det till FinCEN via FinCENs webbaserade 314 (a) Secure Information Sharing System inom 14 dagar eller inom den tid som FinCEN begärde i begäran. Om sökparametrarna skiljer sig från de som nämns ovan (till exempel om FinCEN begränsar sökningen till en geografisk plats), kommer Passbase att strukturera vår sökning i enlighet därmed.  

Om Passbase söker i våra register och inte hittar ett matchande konto eller en transaktion, kommer Passbase inte att svara på 314 (a) -begäran. Vi kommer att behålla dokumentation som vi har utfört den nödvändiga sökningen på.

Vi kommer inte att avslöja det faktum att FinCEN har begärt eller erhållit information från oss, förutom i den utsträckning som är nödvändig för att följa informationsförfrågan. Cognito kommer att granska, underhålla och genomföra förfaranden för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för förfrågningar från FinCEN som liknar de förfaranden som fastställts för att uppfylla kraven i avsnitt 501 i Gramm-Leach-Bliley Act med avseende på skyddet av kundernas icke-offentliga information.

Vi kommer att rikta alla frågor vi har om 314 (a) Begäran till den begärande federala brottsbekämpande myndigheten som anges i begäran

Om inte annat anges i 314 (a) -förfrågan kommer vi inte att behöva behandla informationsförfrågan som fortsatt natur, och vi kommer inte att behöva behandla den periodiska 314 (a) begäran som en regering tillhandahållen lista över misstänkta terrorister för syften med kraven för kundidentifiering och verifiering.

1. Nationella säkerhetsbrev

Vi förstår att mottagandet av ett nationellt säkerhetsbrev (NSL) är mycket konfidentiellt. Vi förstår att ingen av våra tjänstemän, anställda eller agenter direkt eller indirekt kan avslöja för någon person att FBI eller någon annan federal myndighet har sökt eller fått tillgång till någon av våra register. Om vi ​​lämnar in en SAR efter att ha mottagit en NSL, kommer SAR inte att innehålla någon hänvisning till mottagandet eller förekomsten av NSL. SAR innehåller endast detaljerad information om fakta och omständigheter för den upptäckta misstänkta aktiviteten. 

2. Stora juryn stämningar

Vi förstår att mottagandet av en stämning för storjury avseende en kund inte i sig kräver att vi lämnar in en misstänkt aktivitetsrapport (SAR). När vi får en stämning för storjury gör vi en riskbedömning av kunden som är föremål för stämningen samt granskar kundens kontoaktivitet. Om vi ​​upptäcker misstänkt aktivitet under vår riskbedömning och granskning kommer vi att höja kundens riskbedömning och lämna in en SAR i enlighet med SAR-arkiveringskraven. Vi förstår att ingen av våra tjänstemän, anställda eller agenter direkt eller indirekt kan avslöja den person som är föremål för stämningen om dess existens, dess innehåll eller den information vi använde för att svara på den. Om vi ​​lämnar in en SAR efter att ha mottagit en stämning för stora juryn, kommer SAR inte att innehålla någon hänvisning till mottagandet eller förekomsten av stämningen. SAR innehåller endast detaljerad information om fakta och omständigheter för den upptäckta misstänkta aktiviteten. 

B. Frivillig informationsdelning med andra finansinstitut enligt USA: s PATRIOT Act avsnitt 314 (b)  

Vi kommer att dela information med andra finansinstitut om individer, enheter, organisationer och länder för att identifiera och, i förekommande fall, rapportera aktiviteter som vi misstänker kan innebära terroristaktivitet eller penningtvätt. Passbase ser till att företaget arkiverar ett första meddelande till FinCEN innan någon delning sker och årliga meddelanden därefter. Vi använder meddelandeformuläret som finns på FinCENs webbplats. Innan vi delar information med ett annat finansiellt institut kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att verifiera att det andra finansiella institutet har lämnat erforderligt meddelande till FinCEN, antingen genom att få ett bolag från finansinstitutet eller genom att konsultera en lista över sådana finansinstitut som FinCEN kommer att göra tillgängliga. Vi förstår att detta krav även gäller för finansinstitut som vi är anslutna till, och att vi kommer att få erforderliga meddelanden från dotterbolag och följa alla förfaranden som krävs. 

Vi kommer att använda strikta procedurer både för att säkerställa att endast relevant information delas och för att skydda säkerheten och sekretessen för denna information, till exempel genom att separera den från företagets andra böcker och register.

Vi kommer också att använda förfaranden för att säkerställa att all information som tas emot från en annan finansiell institution inte får användas för något annat syfte än:

a. identifiering och, i förekommande fall, rapportering om penningtvätt eller terroristaktiviteter,
b. avgöra om ett konto ska upprättas eller underhållas, eller att delta i en transaktion; eller
c. bistå finansinstitutet med att utföra sådana aktiviteter.
Sociala medier / online recensioner
Titta på Rapport förstår den viktiga roll som online-recensioner spelar för att bygga upp ett företags rykte. Vi förstår också vår kunds önskan att tillhandahålla en online-recension. Medan vi ständigt strävar efter att förse dig med bästa kvalitet angående din användning av tjänsterna, medger vi att det ibland kan uppstå ett missöde när det gäller ditt samarbete med oss. Titta på Rapport kommer att arbeta i rätt tid för att lösa eventuella missöden. Din tillfredsställelse är vår främsta prioritet. 

För detta ändamål följer Watch Rapport 100% den Consumer Review Fairness Act som tillämpas av FTC. Medan vi tror på ärliga konsumentutvärderingar tolererar vi inte recensioner som innehåller något av följande förbjudna tal: (1) något tal som innehåller konfidentiell eller privat information - till exempel en persons ekonomiska, medicinska eller personalinformation eller ett företags affärshemligheter ; (2) alla tal som är ärekränkande, trakasserande, kränkande, obscent, vulgärt, sexuellt uttryckligt eller är olämpligt med avseende på ras, kön, sexualitet, etnicitet eller annan inneboende egenskap; (3) alla tal som inte är relaterade till företagets produkter eller tjänster; eller (4) något tal som är klart falskt eller vilseledande. Observera att om du lägger in förbjudet tal, så kommer Watch Rapport att göra allt för sig, inklusive men inte begränsat till, rättsliga åtgärder för att få det tagit bort omedelbart. 

 Om du skulle vilja skriva en negativ recension, vänligen ring oss för att prata om problemet innan du publicerar. Det är troligtvis ett missförstånd och vi vill ta itu med dina bekymmer snabbt och lösa saken på ett fördelaktigt sätt.  

Genom att använda Watch Rapport och göra ett köp på "watchrapport.com" förstår och godkänner du härmed att du inte kommer att publicera några negativa recensioner (inklusive stjärnor) om Watch Rapport eller dess dotterbolag, anställda, styrelseledamöter, chefer, efterträdare etc. utan att kontakta och försöka lösa problemet med oss ​​inom en tidsram på minst 30 dagar från ditt slutdatum för fullgörande eller transaktionsavbrott. Titta på Rapport är beroende av tredjepartsleverantörer för att uppfylla beställningar, och vi kan inte garantera något resultat av någon transaktion förrän den är klar.

Vi har ingen eller begränsad kontroll över artikelbeskrivning, prissättning, skick, tillgänglighet, transittid från en leverantör / säljare till Watch Rapport, leverans- och leveransdatum och ledtid till kund, äkthet, touch och känsla, färg, anpassning, box, papper, servicerapporter, reparationshistorik etc. tills vi faktiskt tar emot artikeln och den är inspekterad och autentiserad. Objekt som listas verifieras initialt endast till nominellt värde utan att faktiskt se och fysiskt röra eller känna föremålet. Du förstår och samtycker till att alla produkter som listas online för försäljning eller köp kan sluta vara som beskrivna, och du tillåter Watch Rapport att fastställa villkoren för försäljning och köp.

Du förstår och samtycker till att våra användarvillkor inkluderar att vidta försiktighetsåtgärder och att inleda vissa procedurer såsom, men inte begränsat till en autentiseringsprocess, artikelinspektion, skicka till tillverkaren för ytterligare inspektioner och autentisering, skicka artikeln till andra tredje parter såsom Watch CSA för inspektioner och autentisering etc.

Du förstår och samtycker till att Watch Rapport kan avbryta din beställning när som helst av någon anledning. Du förstår och håller med om att Om du lägger ut negativa recensioner mot Watch Rapport som använder termer eller fraser som kan orsaka skada, ärekränkning, attacker, hot, devalvering, förnedrande eller något som kan kasta ett "dåligt ljus" utan legitim anledning, och orsaka andra potentiella eller nuvarande kunder en anledning att inte göra affärer med Watch Rapport, kommer rättsliga åtgärder att vidtas mot dig omedelbart till fullo enligt lag. 
Information om tillgänglighet
Watch Rapport har åtagit sig att ge alla våra användare en positiv upplevelse och vi strävar efter att underlätta tillgängligheten och användbarheten på vår webbplats.

Vi ser tillgänglighet som en kontinuerlig insats och söker ständigt lösningar som kommer att föra alla delar av vår webbplats till samma nivå av övergripande webbtillgänglighet.

Om du har problem med att komma åt någon av informationen på denna webbplats är du välkommen att ringa oss på (800) 571-7765 eller mejla oss på help@watchrapport.com så samarbetar vi med dig för att tillhandahålla informationen, artikeln eller transaktionen du söker genom en kommunikationsmetod som är tillgänglig för dig i enlighet med tillämplig lag.